მეზობელი სიტყვები
AAV
/͵eɪeɪʹvi:/

აბრევ. = adeno-associated virus.