მეზობელი სიტყვები
Ab
/͵eɪʹbi:/

აბრევ. = antibody.