მეზობელი სიტყვები
abduct
ზმნა
/æbʹdʌkt/

ფიზიოლ. კიდურის და სხვ. განზიდვა (განზიდავს) ითქმის კუნთის შესახებ.