მეზობელი სიტყვები
abequose
არსებითი სახელი
/͵æbəʹkwəʊs/

ბიოქ. აბეკვოზა (3,6-დიდეზოქსიჰექსოზა).