მეზობელი სიტყვები
acceptor splicing site
არსებითი სახელი
/æk͵sɛptəʹsplaɪsɪŋ͵saɪt/

ბიოტექ. სპლაისინგის აქცეპტორული უბანი / საიტი.