მეზობელი სიტყვები
acellular slime moulds
/͵eɪʹsɛljələ͵slaɪmʹməʊldz/