მეზობელი სიტყვები
acephalous
ზედსართავი სახელი
/əʹsɛfələs, əʹkɛfələs/

ზოოლ. აცეფალური, უთავო (უპირატ. ითქმის ზოგიერთი ჭიების ან ფირფიტლაყუჩიანი / ორსაგდულიანი მოლუსკების შესახებ).