acetylcholinesterase
არსებითი სახელი
/͵æsɪtɪl͵kəʊli:nʹɛstəreɪz/

ბიოქ. აცეტილქოლინესთერაზა (ფერმენტი, რომელიც ნეირომედიატორ აცეტილქოლინის ჰიდროლიზის კატალიზებას ახდენს; აბრევ. AChE) [იხ. აგრ. acetylcholine].