მეზობელი სიტყვები
achlorophyllous
ზედსართავი სახელი
/͵eɪklɔ:ʹrɒfɪləs/

უქლოროფილო, ქლოროფილს რომ არ შეიცავს; a parasitic achlorophyllous plant პარაზიტული უქლოროფილო მცენარე.