მეზობელი სიტყვები
actin genes
არსებითი სახელი
/ʹæktɪndʒi:nz/

pl გენ. აქტინის გენები (აქტინის სხვადასხვა იზოფორმების მაკოდირებელი გენები).