მეზობელი სიტყვები
actiniform
ზედსართავი სახელი
/ækʹtɪnɪfɔ:m/

ზოოლ. ვარსკვლავისებრი, ვარსკვლავის ფორმისა; ფორმით აქტინიის / ზღვის ანემონის მსგავსი (უპირატ. ითქმის მარჯნის პოლიპების და მისთ. შესახებ).