მეზობელი სიტყვები
admedial
ზედსართავი სახელი
/ədʹmi:dɪəl/

1) რისამე შუაგულის მახლობლად არსებული / მდებარე;

2) რისამე შუა სიბრტყის მახლობლად არსებული / მდებარე.