მეზობელი სიტყვები
algal bloom
არსებითი სახელი
/ʹælgəlblu:m/

"წყლის ყვავილობა" (წყალმცენარეების მასობრივი გამრავლებით გამოწვეული).