მეზობელი სიტყვები
anlagen
/ʹænlɑ:gən/

anlage- pl.