მეზობელი სიტყვები
apophyses
/əʹpɒfɪsi:z/

apophysis-ის pl.