მეზობელი სიტყვები
argonaut
არსებითი სახელი
/ʹɑ:gənɔ:t/

ზოოლ. არგონავტი (თავფეხიანი მოლუსკი; Argonauta gen., განსაკ. Argonauta argo).