artificial chromosome
არსებითი სახელი
/͵ɑ:tɪfɪʃlʹkrəʊməsəʊm/

ბიოტექ. ხელოვნური ქრომოსომა (უპირატ. გამოიყენება როგორც ადამიანის ან საფუარი სოკოს ხელოვნური ქრომოსომა გენების ტრანსფექციის მიზნით).