მეზობელი სიტყვები
ascarides
/əʹskærɪdi:z/

ascaris-ის pl.