მეზობელი სიტყვები
ascidia
/əʹsɪdɪə/

ascidium-ის pl.