მეზობელი სიტყვები
ascigerous
ზედსართავი სახელი
/əʹsɪdʒərəs/

მიკოლ. ჩანთიანი; ჩანთების / ასკების წარმომქმნელი; ascigerous stage ჩანთიანობის სტადია (ჩანთიანი სოკოების / ასკომიცეტებისა).