მეზობელი სიტყვები
ascogonia
/͵æskəʹgəʊnɪə/

ascogonium-ის pl.