მეზობელი სიტყვები
ascomata
/ʹæskəmətə/

ascoma- pl.