მეზობელი სიტყვები
aseptate
ზედსართავი სახელი
/eɪʹsɛpteɪt/

მიკოლ. სეპტის ან სეპტების არმქონე, ასეპტატური (ითქმის სოკოს შესახებ).