მეზობელი სიტყვები
asexual
ზედსართავი სახელი
/͵eɪʹsɛkʃʊəl/

1) ასექსუალური, უსქესო, სქესობრივი ორგანოების / ჰორმონების არმქონე;

2) უსქესო, სქესობრივი პროცესების გარეშე მიმდინარე ან წარმოქმნილი; asexual generation უსქესო თაობა.