მეზობელი სიტყვები
asexual reproduction
არსებითი სახელი
/͵eɪʹsɛkʃʊəl͵ri:prəʹdʌkʃn/

1) უსქესო გამრავლება;

2) ვეგეტატიური გამრავლება.