მეზობელი სიტყვები
bastard wing
/͵bɑ:stədʹwɪŋ, ͵bæs-/

= alula 1.