მეზობელი სიტყვები
bast parenchyma
/͵bæstpəʹrɛŋkɪmə/