მეზობელი სიტყვები
batrachology
არსებითი სახელი
/͵bætrəʹkɒlədʒɪ/

ბატრაქოლოგია (ზოოლოგიის დარგი, რომელიც ამფიბიებს შეისწავლის).