მეზობელი სიტყვები
bean weevil
არსებითი სახელი
/ʹbi:nwi:vl/

ენტ.

1. 1) ლობიოს მემარცვლია (Acanthoscelides obtectus) აგრ. common bean weevil;

2) pl მემარცვლიასებრნი (Bruchidae fam. / Bruchinae subfam.) აგრ. seed beetles;

2. ბარდის კოჟრის ცხვირგრძელა (Sitona lineatus) აგრ. pea weevil.