მეზობელი სიტყვები
bee bread
არსებითი სახელი
/ʹbi:͵brɛd/

ჭეო (მუშა ფუტკრის მიერ ფიჭის უჯრედში ჩატკეპნილი და დაკონსერვებული ყვავილის მტვრის / ფეხგუნდისა და თაფლის ან ნექტრის მასა; აგრ. bee pollen) [შდრ. აგრ. pollen load].