მეზობელი სიტყვები
behavioural genetics
არსებითი სახელი
/bɪ͵heɪvjərəldʒəʹnɛtɪks/

ქცევითი გენეტიკა; ფსიქოგენეტიკა (გენეტიკის დარგი, რომელიც ქცევითი ნიშან-თვისებების მემკვიდრეობით გადაცემას / ცვალებადობას შეისწავლის).