მეზობელი სიტყვები
blind gut
/ʹblaɪndgʌt/

= caecum.