მეზობელი სიტყვები
blood sugar
/͵blʌdʹʃʊgə(r)/

= glucose.