მეზობელი სიტყვები
blue-green bacteria
/͵blu:ʹgri:nbækʹtɪərɪə/