მეზობელი სიტყვები
C
/si:/

აბრევ.

1. = cysteine;

2. = cytosine.