მეზობელი სიტყვები
calami
/ʹkæləmɪ/

calamus-ის pl.