მეზობელი სიტყვები
calyces
/ʹkeɪlɪsi:z/

calyx-ის pl.