მეზობელი სიტყვები
calyptrae
/kəʹlɪptri:/

calyptra- pl.