მეზობელი სიტყვები
cambia
/ʹkæmbɪə/

cambium-ის pl.