მეზობელი სიტყვები
cambial
ზედსართავი სახელი
/ʹkæmbɪəl/

ბოტ. კამბიალური, კამბიუმისა [იხ. აგრ. cambium]; cambial cells კამბიალური უჯრედები.