მეზობელი სიტყვები
cetology
არსებითი სახელი
/si:ʹtɒlədʒɪ/

ცეტოლოგია (ზოოლოგიის დარგი, რომელიც ვეშაპისნაირებს შეისწავლის).