მეზობელი სიტყვები
CG
/͵si:ʹdʒi:/

აბრევ. = chorionic gonadotropin.