მეზობელი სიტყვები
cGMP
/͵si:dʒi:ɛmʹpi:/

აბრევ. = cyclic GMP.