მეზობელი სიტყვები
channel protein
არსებითი სახელი
/͵tʃænlʹprəʊti:n/

ბიოქ. არხის / არხწარმომქმნელი ცილა (წყლოვანი ფორების წარმომქმნელი მემბრანული ცილა).