მეზობელი სიტყვები
Cladocera
არსებითი სახელი
/kləʹdɒsərə/

pl ზოოლ. დატოტვილულვაშიანები (ლაყუჩფეხიან კიბოსნაირთა ქვერიგი; Cladocera subord.).