მეზობელი სიტყვები
cloacae
/kləʊʹeɪki:, kləʊʹeɪsi:/

cloaca- pl.