მეზობელი სიტყვები
cpDNA
/͵si:pi:͵di:ɛnʹeɪ/

აბრევ. = chloroplast DNA.