მეზობელი სიტყვები
cultivate
ზმნა
/ʹkʌltɪveɪt/

კულტივაციის მოხდენა (˂მო˃ახდენს), კულტივირება (ნიადაგისა, მცენარეებისა); cultivated plants კულტურული მცენარეები.