მეზობელი სიტყვები
cumulus oophorus
/͵kju:mjələsʹəʊəfɔ:rəs/