მეზობელი სიტყვები
D
/di:/

aspartic acid-ის აბრევ.